Yksityinen työnvälitys nopeuttaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä


Työnvälityksen pilottihankkeet ovat konkreettinen esimerkki julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyöstä. Piloteilla etsitään uusia keinoja työnhakijoiden työllistymiseen, työttömyyden lyhentämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen.

”Yk­si­tyi­set työn­vä­li­tys­yri­tyk­set ovat no­pei­ta ja ket­te­riä muut­ta­maan toi­min­ta­ta­po­jaan ja pal­ve­lu­va­li­koi­maan­sa muut­tu­van työ­elä­män tar­pei­siin”, tii­vis­tää HPL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara.

HPL:n jä­se­ny­ri­tyk­set ovat ol­leet ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na pi­lo­teis­sa. Pir­kan­maan Back to Busi­ness -hank­kees­sa mu­ka­na ol­leen Nor­dic Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den ope­ra­tii­vi­sen joh­ta­jan Jukka Lankisen mu­kaan pi­lo­tit oli­vat lois­ta­va tapa tes­ta­ta uu­den­lais­ta lä­hes­ty­mis­ta­paa työn­vä­li­tyk­seen.

Lue koko artikkeli tästä.